OZ Pour ART

Kríž na Marcheggskej ulici

Na priestranstve v krížení dnešnej Marcheggskej a Krížnej ulice stál kríž už koncom 18. storočia, dôkazom je mapa 1. vojenského mapovania (mapový list s mestečkom Stupava a jeho okolím bol zameraný v rokoch 1782 – 1784).  Vyskytuje sa aj na neskorších mapách 2. a  3. vojenského mapovania. Kríž je v týchto miestach zakreslený aj na Pernoldovej mape z polovice 19. storočia aj katastrálnej mape z roku 1896.

Z uvedeného vyplýva, že prítomnosť kríža v týchto miestach má vyše dvestoročnú tradíciu. Zvyk stavať kríže  (prípadne kaplnky a božie muky) na krížnych cestách nadviazal na pohanský kult. V kresťanstve mali sakrálne objekty ochraňovať pocestných pred zlými silami, zároveň slúžili ako orientačný bod a ukazovateľ správneho smeru. Rovnakú funkciu mal zrejme aj tento kríž, stál totiž na križovatke ciest. Plnil pravdepodobne aj úlohu ochrany sídla, stál  pred vstupom do mestečka zo západu. Jedna cesta viedla von z mestečka smerom k riečnemu brodu pri rakúskej obci Marchegg (dnešná Marcheggská ulica). Križovala ju cesta, ktorá zo západu obchádzala mestečko (dnešná Krížna ulica).

Pravdepodobne v rokoch 1908 – 1910 postavili na križovatke Marcheggskej a Krížnej ulice novú budovu hasičskej zbrojnice. Na zachovaných historických fotografiách vidno aj kríž, stojaci pred jej čelnou – východnou stenou. Blízka Krížna ulica dostala podľa spomínaného kríža aj svoje pomenovanie. Kríž stál na svojom pôvodnom mieste do roku 1933, kedy bola k požiarnej zbrojnici na východnej strane postavená prístavba.  Z tohto dôvodu ho o pár metrov  posunuli pred prístavbu. Kríž a požiarna zbrojnica tu stáli až do začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Schátraná budova zbrojnice bola asanovaná, kríž premiestnený k bráne starého cintorína v Stupave.

Kríž bol zhotovený v prvej polovici 19. storočia, nápisová doska má vplyvom poveternostných podmienok už nečitateľný text. Nevhodná bola aj výsadba kríkov po oboch stranách kríža, Vlhké a tienisté prostredie pôsobí deštrukčne na jeho povrch. Z fragmentov textu sa dá usudzovať, že pôvodný text bol nahradený novším. Typologicky zhodné kríže sa vyskytujú  aj v okolitách obciach južného Záhoria a sú pamiatkou na  cholerové epidémie v rokoch  1831 a 1836.   Keďže je existencia kríža na týchto miestach doložená aj koncom 18. storočia, mal zrejme aj svojho staršieho predchodcu.

Vyhotovenie a osadenie kresťanského kríža nebývalo náhodné. Miesto na ktorom stál  malo priamy súvis s  votívnym úmyslom alebo osobou donora. Poloha kríža častokrát pripomínala aj miesto udalosti ku ktorej bol postavený (napríklad nehoda, smrť, uzdravenie). Priestor, kde stál v minulosti kríž a požiarna zbrojnica je dnes len zatrávnenou plochou. Bolo by veľmi vhodné, keby sa kríž vrátil na svoje pôvodné miesto. Osadením lavičiek a vhodnou výsadbou  a údržbou zelene v jeho okolí by vzniklo príjemné a dôstojné miesto pre oddych.

Milan Greguš