OZ Pour ART

Malý park v Stupave nominovaný na ocenenie za príkladnú obnovu

Každoročne vyhlasuje Academia Istropolitana Nova súťaž Príkladná obnova. Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti. Zapojte sa do hlasovania aj vy, udeľte svoj hlas a podporte tak aktivity realizované v Malom parku. Hlasovanie je otvorené do 10 decembra 2018.

Hlasovať (bez nutnosti registrácie) možete TU.

MP1MP2MP3MP4

Malý park

Malý park je neformálny názov pre severozápadný cíp územia stupavského anglického parku, ktorý je súčasťou komplexu bývalého panstva a neskôr veľkostatku, s centrom v renesančnom kaštieli. Na okraji parku sú situované objekty skleníka z konca 19. storočia a tzv. Krupičkov dom, v ktorom býval záhradník. Park sa nachádza v centrálnej polohe mesta Stupava a predstavuje hodnotný priestor s funkciou verejnej zelene.
Malý park bol v priebehu 2. pol. 20. stor. od ostatného parku odčlenený a rozdelený na niekoľko menších plôch. Kombinácia nevhodného využitia a nedostatočnej údržby vyústila do jeho zlého stavu – spustol a ocitol na okraji záujmu verejnosti aj jeho správcov.

Pred začatím procesu postupnej revitalizácie bola využívaná a udržiavaná len plocha v páse cca. 50 m od Hlavnej cesty. Ostatné plochy boli bez dlhodobej údržby, pokryté hustou náletovou vegetáciou, ktorá prekryla väčšinu kultúrno-spoločenských hodnôt priestoru.

Celkovej revitalizácii Malého parku predchádzala akcia zameraná na vyčistenie a obnovu historického skleníka v roku 2011, ktorá bola iniciovaná občianskym združením Ateliér KLiKA v spolupráci s Mestom Stupava a OZ Jablonka. Bola odstránená náletová vegetácia, prerastajúca konštrukciami a vyčistený priestor v bezprostrednom okolí skleníka. Objekt bol následne zameraný a zahájili sa prípravné práce jeho architektonicko-historického výskumu. Postupne sa tak začali ujasňovať predstavy o jeho obnove a ukázala sa aj potreba riešenia revitalizácie priestoru v kontexte celého parku.

Ďalším dôležitým krokom bolo vypracovanie zámeru revitalizácie Malého parku v roku 2014. Tento nový impulz prinieslo občianske združenie Pour Art. Zámer prepojil revitalizáciu priestoru Malého parku s obnovou skleníka a tzv. Krupičkovho domu. Jeden z prioritných cieľov bolo aj dosiahnutie opätovného prepojenia Malého a Kaštieľskeho parku a posilňovanie celistvosti tohto priestoru.

V roku 2015 bola realizovaná preriezka náletovej vegetácie na celej ploche Malého parku, prostredníctvom spolupráce členov OZ Pour Art a Mesta Stupava. Odstránený bol najmä hustý podrast s malým obvodom kmeňov, ktorý dominoval celému priestoru. Okrem toho bolo odvezené väčšie množstvo odpadu, ktorý sa tu v podobe divokých skládok za posledné desaťročia nahromadil. Následne sa pristúpilo k obnove premostenia Stupavského potoka, ktorý areál Malého a Kaštieľskeho parku rozdeľoval. Umiestnenie dvoch peších lávok vychádzalo z historického stavu, zachyteného v mapových podkladoch, ako aj vo zvyškoch zachovaných konštrukcií.

Vďaka naštartovaniu obnovy Malého parku sa rozbehli základné údržbové práce i v Kaštieľskom parku, kde sa koncom roka 2016 vykonalo čistenie poslednej výrazne zanedbanej a zarastenej plochy, ako aj výrub a bezpečnostný orez problematických drevín v blízkosti chodníkov.

Realizácia obnovy začala prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a postupne boli do pravidelnej údržby zelene zapojení aj zamestnanci komunálnych služieb Mesta Stupava. V súčasnosti sa realizuje ďalšia fáza obnovy zameraná na vytvorenie prevádzkového zázemia pre návštevníkov a zamestnancov správy parku v Krupičkovom dome, obnovy statickej funkcie múrov skleníka a peších trás, ktoré budu využívané ako náučný chodník. Táto fáza je finančne podporená z programu Interreg SK-AT a predstavuje doposiaľ najväčšiu investíciu na obnovu parku v jeho novodobých dejinách.

Revitalizácia Malého parku je reprezentatívnym príkladom občianskej iniciatívy, ktorá spustila postupnú obnovu historicky hodnotného priestoru verejnej zelene.

Zdroj: Academia Istropolitana Nova