OZ Pour ART

OTVORENÝ LIST PREDSTAVITEĽOM MESTA STUPAVA

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte, aby sme Vám touto formou vyjadrili stanovisko o.z. Pour Art k pripravovanému zámeru mesta Stupava uzatvoriť nové nájomné zmluvy na priestory Komorného divadla v stupavskom Kultúrnom dome.

Občianske združenie Pour Art sa začiatkom roka 2009, v rámci verejne prezentovanej Výzvy na podporu kultúry v Stupave, snažilo získať do prenájmu priestory bývalej kaviarne Delta na poschodí Kultúrneho domu. Našim zámerom bolo v týchto priestoroch vybudovať a prevádzkovať mestské voľnočasové centrum s rôznorodými kultúrnymi aktivitami. S týmto návrhom však nesúhlasili vtedajší poslanci, ktorí nenašli spoločnú vôľu podporiť tento projekt, ani nevyhnutnú revitalizáciu nevyužívaných priestorov bývalej kaviarne. Vďaka našej vytrvalosti sa nakoniec podarilo uzavrieť nájomnú zmluvu a následne sa vďaka finančnej podpore Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, BSK, občianskeho združenia Pour Art a mesta Stupava, podarilo za tri roky v bývalej kaviarni vybudovať multifunkčnú divadelnú sálu.  Pripomíname, že mesto Stupava sa finančne  na revitalizácii priestorov a vybudovaní divadelnej sály z celkových nákladov 47 030 eur podieľalo iba necelými 3%. V roku 2011 sme súhlasili so sponzorskou ponukou podnikateľa Mgr. Martina Seppa, ktorý prejavil záujem zafinancovať technologické vybavenie na prevádzku digitálneho kina v Komornom divadle. Po vzájomnej dohode kompletnú prevádzku kina zabezpečovalo občianske združenie Pour Art.

Napriek značnej personálnej, organizačnej aj finančnej náročnosti sme dokázali kino prevádzkovať takmer šesť rokov. Každoročne prevádzkové dlhy sa začali neúnosne prehlbovať otvorením multiplexových kín v neďalekom nákupnom centre Bory Mall. Napriek všetkým nevyhnutným opatreniam – zníženému vstupnému, skráteniu premietacích dní, dramaturgickým zmenám v programe a personálnej redukcii – sa nám nedarilo zvýšiť návštevnosť a tým aj udržateľnosť prevádzky kina. Stúpajúce dlhy sme už nedokázali vykrývať z našich vlastných zdrojov a dotácií. Niekoľko krát sme žiadali o finančnú podporu mesto Stupava, naša žiadosť nebola poslancami podporená. V takejto situácii sme boli nútení v januári 2017 prevádzku kina definitívne zastaviť.

Koncom júla tohto roku (2019) sme boli, spoločne s podnikateľom Martinom Seppom, vyzvaný riaditeľkou MKIC Barborou Rajtárovou na stretnutie ohľadom zámeru opätovného spustenia prevádzky kina. So stretnutím sme súhlasili, no napriek našej opakovanej žiadosti sme pred stretnutím nedostali žiadne bližšie informácie o plánovanom zámere. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 7. augusta 2019 v zasadačke mestského úradu, za účasti primátora, prednostky mestského úradu, riaditeľky MKIC a mestskej právničky. Celú diskusiu viedol primátor Peter Novisedlák. Podnikateľ a majiteľ premietacej technológie Martin Sepp na stretnutí vyslovil vôľu prevádzkovať kino na vlastné náklady, čo sme v OZ Pour Art privítali a dali sme ponuku prevádzkovať kino v dňoch piatok a sobota  odpoludnia, v prípade potreby školských predstavení počas týždňa. Svoj zámer však podmieňoval samostatnou zmluvou na prenájom priestorov,  čoho výsledkom je, samozrejme, ukončenie našej súčasnej nájomnej zmluvy. Na stretnutie nebol pozvaný zástupca ZUŠ, ktorá v pracovných dňoch využíva priestory Komorného divadla pre výučbu žiakov dramatického odboru. Považovali sme za potrebné, aby pred samotným predložením materiálu do zastupiteľstva prebehlo spoločné stretnutie všetkých subjektov. Žiaľ, takéto stretnutie nebolo zo strany mesta ani MKIC, aj napriek prísľubu, zorganizované.

Napriek minimálnym informáciám sme na stretnutí prejavili ochotu podporiť opätovnú prevádzku kina za vopred dohodnutých zmluvných podmienok, ktoré nebudú ostatných nájomcov vzájomne obmedzovať v ich činnosti. Na stretnutí sme sa spoločne dohodli, že  ďalším krokom bude vzájomné vykomunikovanie si vhodných časových a prevádzkových podmienok, majetkovo-právnych vzťahov a vymedzenie zodpovednosti za spoločne využívané priestory. Spoločne dohodnuté podmienky mala mestská právnička následne zapracovať do nových nájomných zmlúv. V súvislosti s tým bolo stretnutie ukončené s vôľou opätovne sa stretnúť pri už vypracovanom návrhu. Do dnešného dňa sme pozvanie na opätovné stretnutie, ani žiadnu odpoveď či akékoľvek vyjadrenie ohľadom ďalšieho postupu od MKIC, mestského úradu či podnikateľa Martina Seppa dodnes nedostali.

O to väčším prekvapením pre nás bolo, že z podkladov pre najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 10. 2019 sme sa dozvedeli o predkladanom zámere prenajať nebytové priestory v budove MKIC. Ide o totožný zámer – prenajať priestory Komorného divadla spolu s obslužnými priestormi na dobu neurčitú trom subjektom: o.z. Pour Art, ZUŠ Stupava a spoločnosť KINOX.SK, s.r.o.

Občianske združenie Pour Art sa od svojho vzniku v roku 2007 výhradne venuje podpore a rozvoju kultúry v meste Stupava. Za uplynulých 12 rokov sme zorganizovali stovky kultúrnych podujatí – koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, besedy, prednášky, trhy, dobrovoľnícke brigády, zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva mesta Stupava. Venujeme sa aj publikačnej činnosti zameranej na históriu nášho mesta, obnovili sme tradíciu obchotníckeho divadla a prevádzkovali sme aj digitálne kino. Chýbajúce kino s kvalitným technickým vybavením sme v rokoch 2017 – 2018 alternovali prevádzkovaním letného kina v záhrade Mestskej knižnice Ruda Morica.  Stojíme za záchranou, obnovou a programom využitia stupavskej synagógy. Vytrvali sme v projekte na konci ktorého bolo otvorenie Komorného divadla a pripravili sme projekt obnovy Malého parku. Je teda nespochybniteľné, že naše združenie výrazným spôsobom prispelo ku kultúre a kultúrnej infraštruktúre Stupavy.

Nebránime sa obnoveniu prevádzky kina v priestoroch Komorného divadla. ktoré sme niekoľko rokov s veľkou obetavosťou a nasadením udržiavali. Nový záujemca na prevádzkovanie kina napriek opakovaným výzvam nedodal korektné informácie. Nevieme preto zosúladiť našu činnosť v priestore Komorného divadla, kde okrem iných aktivít aktuálne skúšame aj nové divadelné predstavenie s náročným scénickým stvárnením. Zaráža nás nekorektný a netransparentný postup primátora mesta Stupava, ktorý napriek uvedeným rozporom, absentujúcim informáciám a bez akýchkoľvek garančných záruk protežuje vstup tretieho subjektu do priestorov Komorného divadla na neurčitú dobu.

Žiadame poslancov mesta Stupava, aby predmetný zámer na prenájom priestorov v Kultúrnom dome stiahli z rokovania mestského zastupiteľstva. K takémuto postupu sa po vzájomnom rozhovore prihovára aj ZUŠ. Považujeme za korektné, a z pohľadu mesta Stupava aj nevyhnutné, aby zámeru a novým nájomným zmluvám predchádzalo detailné a verejné odprezentovanie zámeru pána Martina Seppa na prevádzkovanie kina. Len takýmto postupom sa podarí získať vzájomné zosúladenie činností v priestoroch Komorného divadla a získať pre tento projekt potrebnú dôveru verejnosti. V opačnom prípade budú stúpať podozrenia z konfliktov záujmov, pretože novým uchádzačom je podnikateľ úzko spojený s občianskym združením OZ Stupava nahlas, ktorého predsedom je mestský poslanec Štefan Haulík. Členmi či podporovateľmi tohto združenia v rámci politickej platformy Spolu to dokážeme je okrem primátora Petra Novisedláka aj ďalších osem poslancov mestského zastupiteľstva.

Pavol Pilař

predseda o.z. Pour Art

Milan Greguš

podpredseda o.z. Pour Art

a členovia o.z. Pour Art