OZ Pour ART

Malý park

Malý park je neformálny názov pre severozápadný cíp územia stupavského anglického parku, ktorý je súčasťou komplexu bývalého panstva a neskôr veľkostatku, s centrom v renesančnom kaštieli. Na okraji parku sú situované objekty skleníka z konca 19. storočia a tzv. Krupičkov dom, v ktorom býval záhradník. Park sa nachádza v centrálnej polohe mesta Stupava a predstavuje hodnotný priestor s funkciou verejnej zelene. Malý park bol v priebehu 2. pol. 20. stor. od odstatného parku odčlenený a rozdelený na niekoľko menších plôch. Kombinácia nevhodného využitia a nedostatočnej údržby vyústila do jeho zlého stavu – spustol a ocitol sa na okraji záumu verejnosti aj jeho správcu.

Pred začatím procesu postupnej revitalizácie bola využívaná a udržiavaná len plocha v páse cca. 50 m od Hlavnej cesty. Ostatné plochy boli bez dlhodobej údržby, pokryté hustou náletovou vegetáciou, ktorá prekryla väčšinu kultúrno-spoločenských hodnôt priestoru.

Celkovej revitalizácii Malého parku predchádzala akcia zameraná na vyčistenie a obnovu historického skleníka v roku 2011, ktorá bola iniciovaná občianskym združením Ateliér KLiKA v spolupráci s Mestom Stupava a OZ Jablonka. Bola odstránená náletová vegetácia, prerastajúca konštrukciami a vyčistený priestor v bezprostrednom okolí skleníka. Objekt bol následne zameraný a zahájili sa prípravné práce jeho architektonicko-historického výskumu. Postupne sa tak začali ujasňovať predstavy o jeho obnove a ukázala sa aj potreba riešenia revitalizácie priestoru v kontexte celého parku.

Ďalším dôležitým krokom bolo vypracovanie zámeru revitalizácie Malého parku v roku 2014. Tento nový impulz prinieslo občianske združenie Pour Art. Zámer prepojil revitalizáciu priestoru Malého parku s obnovou skleníka a tzv. Krupičkovho domu. Jeden z prioritných cieľov bolo aj dosiahnutie opätovného prepojenia Malého a Kaštieľskeho parku a posilňovanie celistvosti tohto priestoru.

Po komunálnych volbách v roku 2014 sa vedenia mesta ujal dlhoročný predseda OZ Pour art Roman Maroš, ktorý prevzal iniciatívu z roviny občianskej inicitívy na úroveň samosprávy. V roku 2015 bola realizovaná preriezka náletovej vegetácie na celej ploche Malého parku. Odstránený bol najmä hustý podrast s malým obvodom kmeňov, ktorý dominoval celému priestoru. Okrem toho bolo odvezené väčšie množstvo odpadu, ktorý sa tu v podobe divokých skládok za posledné desaťročia nahromadil. Následne sa pristúpilo k obnove premostenia Stupavského potoka, ktorý areál Malého a Kaštieľskeho parku rozdeľoval. Umiestnenie dvoch peších lávok vychádzalo z historického stavu, zachyteného v mapových podkladoch, ako aj vo zvyškoch zachovaných konštrukcií.

Vďaka naštartovaniu obnovy Malého parku sa rozbehli základné údržbové práce i v Kaštieľskom parku, kde sa koncom roka 2016 vykonalo čistenie poslednej výrazne zanedbanej a zarastenej plochy, ako aj výrub a bezpečnostný orez problematických drevín v blízkosti chodníkov. Realizácia obnovy začala prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a postupne boli do pravidelnej údržby zelene zapojení aj zamestnanci Verejno-prospešných prác Mesta Stupava. Počas tohto obdobia boli okrem údržby zelene zrealizované aj nemenej dôležité aktivity. Navýraznejšou bolo opätovné prepojenie Malého a Kaštieľskeho parku odstránením železného plota a vybudovaním dvoch lávok. Obnovený bol mobiliár, doplnené boli smetné koše, ležadlá a počas 2 týždňového workshopu 1:1 vznikol v priesotu Kaštieľskeho parku aj objekt s názvom SUPERGOLA.

V súčasnosti sa realizuje ďalšia fáza obnovy zameraná na vytvorenie prevádzkového zázemia pre návštevníkov a zamestnancov správy parku v Krupičkovom dome, obnovy statickej funkcie múrov skleníka a peších trás, ktoré budu využívané ako náučný chodník. Táto fáza je finančne podporená z programu Interreg SK-AT a predstavuje doposiaľ najväčšiu investíciu na obnovu parku v jeho novodobých dejinách. Finančné prostriedky vo výške 723 000 eur, sa podarili získať ešte v roku 2018 zo ztrojov Európskej únie. Realizácie projektu má prebehnúť počas rokov 2019 a 2020. Žiaľ v roku 2019 nové vedenie mesta v tomto projekte nepokročilo a treba veriť, že niekoľko ročná iniciatíva tak nevýjde navnivoč a občania mesta ako aj návštevníci sa dočkajú nádherne zrekonštrovanej časti parku.

Revitalizácia Malého parku je reprezentatívnym príkladom občianskej iniciatívy, ktorá spustila postupnú obnovu historicky hodnotného priestoru verejnej zelene.

DSC_0296 DSC_9998